Често поставувани прашања​

ENERGIA гарантира квалитетна и континуирана испорака на електрична енергија на потрошувачите со кои има потпишано договор за снабдување. Ова практично значи дека само во случај на виша сила, може да се случи да не стигне енергијата до потрошувачот.
Тоа се случаи кога може да има дефект во комуникацискиот или компјутерскиот систем на релевантните државни оператори на преносниот или дистрибутивниот системи, односно, други непредвидливи околности како што се војна, природни катастрофи или големи хаварии во објектите за производство, пренос или дистрибуција на електричната енергија.
ENERGIA е баласно одговорен за своите клиенти. Балансната одговорност на пазарот на електричната енергија е должност на учесниците на пазарот да го урамнотежнат производството, потрошувачката и продажбата на електрична енергија во периодот за кој се утврдува балансно отстапување и да превземат финансиска одговорност за отстапувањето. Тоа практично значи дека Energia ги плаќа трошоците за балансирање на потрошувачката на своите потрошувачи на операторот на преносниот систем.
Големите потрошувачи (оние кои се на висок напон) понекогаш се определуваат самите тие да бидат балансно одговорни и да самите ги сносат трошоците за балансирањето. Energia ги снабдува и таквите потрошувачи, без превзимање на балансна одговорност.
Потполното снабдување е продажба на електричната енергија кога износот на електрична енергија за пресметковниот период не е утврдена со договорот за набавка, но крајниот потрошувач има право да троши онолку енергија колку што е потребно за време на траењето на договорот, сè додека правилно ги исполнува своите договорни обврски.
ENERGIA купува електрична енергија за своите потрошувачи првенствено на берзата на електрична енергија во регионот, во Унгарија (www.hupx.hu), Романија (www.opcom.ro) и Грција (www.admie.gr). За да може да работи на овие берзи, Energia мораше да депонира значајни финансиски средства на секоја од споменатите берзи. ENERGIA ја пренесува електричната енергија купена на овие берзи во Македонија преку изнајмување на прекугранични капацитети (далноводи), кои мора да се платат однапред. Се разбира, ENERGIA, исто така, работи на српската енергетска берза.
ENERGIA на своите потрошувачи им ја наплаќа само активната енергија која потрушувачите вистински ќе ја потрошат.
Поради оваа причина, потрошувачите на Energia ги преговараат само цените на активната енергија во повисоки тарифи и активна енергија во пониски тарифи или опционалната цена на активната енергија според единствената тарифа.
Сите други давачки платени од потрошувачите на електрична енергија одат преку сметките што на потрошувачите им ги издава Energia, но всушност овие давачки ги наплаќаат операторите на дистрибутивниот и преносниот систем (електро-дистрибутивни компании и МЕПСО, на име т.н “Надоместок за користење на пазарот на електрична енергија“ т.е надоместок за користење на овие системи), односно Владата на Република Македонија преку МЕПСО, за делот кој се плаќа на име “Надоместок за електрична енергија од Повластени проидзводители на електрична енергија (ППЕЕ)”.
АКТИВНАТА ЕНЕРГИЈА се изразува во киловатчас (kWh). Секој потрошувач може да избере дали ќе ја купува активната енергија двотарифно или по единствена тарифа. За да може да набавува активна енергија двотарифно ( по висока и ниска тарифа), потрошувачот мора да поседува двотарифно броило на своите мерни места. Активната енергија која потрошувачите ја превзимаат од системот и која по правило е во времето од 07:00 до 22:00 часот секој ден се вика активна електрична енергија во висока тарифа.
Активната енергија која потрошувачите ја превзимаат од системот и која по правило е во времето од 22:00 до 07:00 часот, секој ден се вика активна електрична енергија во ниска тарифа.
Кај еднотарифните броила, активната енергија се изразува само по една единствена тарифа.
МРЕЖАРИНА е заедничко име за надоместоците за пристап и користење на системот за пренос и дистрибуција на електрична енергија; за потрошувачите со висок напон е надоместок за пристап и користење на системот за пренос на електрична енергија што му се исплаќа на АД МЕПСО, а за други потрошувачи е надоместок за пристап и користење на дистрибутивниот систем на електрична енергија кој се плаќа на електро-дистрибутивните компании.
МРЕЖАРИНАТА се состои од: повисоки и пониски дневни тарифи (“мрежарина”) за активна енергија, одобрена моќност, прекумерна моќност, реактивна енергија и прекумерна реактивна енергија.
Мрежарина за активна енергија во висока тарифа, односно “висока дневна тарифа за активна енергија” се однесува на количината на активна енергија што купувачите ја преземаат од преносот т.е дистрибутивниот систем во период од 07,00 до 22,00 часот секој ден.
Мрежарина за активна енергија во ниска тарифа, т.е. “Ниска дневна тарифа за активна енергија” се применува на количината на активна енергија која купувачите ја преземаат од преносот, т.е дистрибутивен систем во останатиот период од денот.
ОДОБРЕНА МОЌНОСТ, МОЌНОСТ ЗА СОПИРАЊЕ И ОПШТА МОЌНОСТ. Одобрената моќност за еден корисник на системот е моќта утврдена во одобрението за поврзување на потрошувачкиот објект (или во согласноста за електрична енергија). Моќта се изразува во киловати (kW).
Месечната максимална активна моќност за еден клиент се одредува со мерење на просечната петнаесет минутна активна моќност во текот на календарскиот месец. Ако месечната максимална активна моќност е поголема од одобрената јачина, тарифнита ставка “пресметка на моќност” се применува на износот на одобрената моќност, а износот на разликата во месечната максимална и одобрена моќност се применува во тарифната ставка “прекумерна превземена моќ”

РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА И ПРЕКУМЕРНА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА. Ако факторот на моќност за пресметковниот период е поголем или еднаков на 0,95, тарифната позиција “реактивна енергија” се применува на износот на измерената реактивна енергија.

Ако факторот на моќност за пресметковниот период е помал од 0,95, тарифната стапка “реактивна енергија” се применува на износот на реактивна енергија која одговара на фактор на моќност од 0,95, а тарифната позиција “прекумерна превземена реактивна енергија” се применува на износот на прекумерна преземена реактивна енергија.
Прекумерната реактивна енергија е позитивната разлика помеѓу реалната реактивна енергија и реактивната енергија, што одговара на фактор од 0,95.

ДАНОК ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ. Данокот за обновливи извори се нарекува надоместок за електрична енергија од Повластени производители на електрична енергија. Таксата е за сите потрошувачи во Република Македонија и со неа се субвенционираат привилегирани производители на електрична енергија (производство на електрична енергија од ветер, сончева енергија, мини-хидроцентрали, биомаса, когенерација и сл) во склад со прописите на Република Македонија.

Потрошувачка на електрична енергија обезбедена од страна на ENERGIA, како и до сега се мери од страна на локалните компании за дистрибуција на електрична енергија, т.н. “Оператори на дистрибутивниот систем”.
Податоците за потрошувачката, за секоја мерна точка која се наоѓа во балансната група ENERGIA, ги испраќаат споменатите оператори до ENERGIA, која врз основа на тоа врши пресметка на потрошената активна електрична енергија и ја фактурира на своите клиенти. Податоците за операторите се достапни за потрошувачите на ENERGIA, на нивно барање.
Инаку, измерените податоци за испорачаната електрична енергија се одредуваат со читање на мерниот уред, односно на броилото – мерачот на електрична енергија на пресметаната мерна точка која се наоѓа на местото на договорената испорака на електрична енергија.
Измерените податоци ги утврдува надлежниот оператор на дистрибутивниот систем, мерните уреди на сметководствените точки за мерење, согласно Законот за енергетика, Правилата за снабдување со електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и други релевантни технички прописи.

За да започнете да ги снабдувате со снабдувачот што ќе го одберете, треба да ги подмирите вашите финансиски обврски кон претходниот снабдувач. Постапката за промена на снабдувач треба да започне најдоцна 23 работни денa пред датумот на промена. Не чекајте до крајот на годината, започнете го изборот на вашиот снабдувач со електрична енергија навремено.

Доколку вашиот договор за набавка истекува, а вие не потпишувате нов, во согласност со законот, ќе се најдете во режимот на резервно снабдување. Вие не останувате без електрична енергија, но вие го плаќате истото на EПС Снабдување по цена која е генерално повисока од таа на пазарот. Режимот на резервно снабдување трае најмногу два месеца. По овој рок потрошувачите се исклучени од системот за пренос односно од системот за дистрибуција.

Промената на снабдувачот е лесна

Промената на снабдувач е бесплатна и едноставна процедура која E-nergia ќе ја заврши за Вас. Се што е потребно е да ни ги доставите вашите податоци во контакт форма или да ни се јавите број +389/2 6161 383 или +389/75 212 621. Нашите љубезни советници ви стојат на располагање.

ИЗБЕРЕТЕ E-NERGIA