ПРОМЕНАТА НА СНАБДУВАЧОТ Е БЕСПЛАТНА И ЕДНОСТАВНА ПРОЦЕДУРА КОЈА E-NERGIA ЌЕ ЈА НАПРАВИ ЗА ВАС.

НАШАТА ЛИЧНА КАРТА

Скратено име Energia gas and power
Целосно име ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје
Седиште Булевар Партизански одреди 14/13
Организациски облик Друштво со ограничена одговорност
Управител Андреј Леонидов
Матичен број 7230672
Единствен даночен број 4057017538280
Жиро сметка 000210072306720162
Сопственик LE Trading a.s. Slavačka
Телефон +389/2 6161 383
Електронска пошта [email protected]