Речник

Операторот на дистрибутивниот систем е одговорен за развој, одржување и функционирање на дистрибутивната мрежа, обезбедувајќи безбедност и квалитет на електричната енергија, како и сите технички проблеми поврзани со поврзување со дистрибутивната мрежа.
А.Д. МЕПСО (Македонски електропреносен систем оператор)
Агенција за енергетика на Република Македонија.
Снабдувачот е електроенергетски субјект кој врши електроенргетска дејност СНАБДУВАЊЕ со електрична енергија, која ја обезбедува со купување на оваа електрична енергија од трговци, од други добавувачи, на организираниот пазар на електрична енергија или од увоз.

сабота, во времето од 07,00 до 22,00 часот секој ден се нарекува активна електрична енергија во висока тарифа.Активната енергија што купувачите ја преземаат од системот како правило за време од 22,00 до 07,00 часот секој ден се нарекува активна струја со ниска тарифа, а во недела евтината тарифа трае во текот на целиот ден.Кај еднотарифните броила, активната енергија се изразува само според единствена тарифа.

kWh или киловат час – е единица за електрична енергија.

Одобрената моќност или напојувањето за еден корисник на системот е моќта одредена во одобрението за поврзување на објектот на потрошувачот (или во енергетската согласност). Моќта се изразува во киловати (kW).
Временски период на кој всушност се однесува пресметката на вистински потрошената електрична енергија и моќноста.
Уред кој ги мери и регистрира параметрите на потрошувачката на електрична енергија на сметководствено мерно место, во согласност со законите и прописите што ја регулираат областа, како и техничките правила на системскиот оператор или дистрибутивната мрежа.
MРЕЖАРИНА е општото име за надоместоците за пристап и користење на системот за пренос и дистрибуција на електрична енергија; во случај на високонапонски потрошувачи станува збор за надоместок за пристап и користење на преносниот систем на електрична енергија кој се плаќа на АД МЕПСО, а за други потрошувачи тоа е надоместок за пристап и користење на дистрибутивниот систем на електрична енергија кој се плаќа на претпријатијата за дистрибуција на електрична енергија.
Мрежарината се состои од: високи и ниски дневни тарифи (“мрежарина”) за активна енергија, одобрена моќност, прекумерна превземена моќност, реактивна енергија и прекумерна реактивна енергија.
Данокот за обновливи извори се нарекува надоместок за електрична енергија од Повластени производители на електрична енергија. Ова е такса за сите потрошувачи во Република Македонија кои субвенционираат привилегирани производители на електрична енергија (производство на електрична енергија од ветер, сончева енергија, мини хидроцентрали, биомаса, когенерација и сл.) во согласност со прописите на Република Македонија.
Ако факторот на моќност за пресметковниот период е поголем или еднаков на 0,95, тарифната ставка “реактивна енергија” се применува на износот на измерената реактивна енергија. Ако факторот на моќност за пресметковниот период е помал од 0,95, тарифната ставка “реактивна енергија” се применува на износот на реактивна енергија која одговара на фактор на моќност од 0,95, а тарифната ставка “претерано преземена реактивна енергија” се применува на износот на прекумерно реактивна енергија . Прекумерната реактивна енергија е позитивната разлика помеѓу реалната реактивна енергија и реактивната енергија, што одговара на фактор од 0,95.
Мерна точка на фактурирање е место во мрежата каде параметрите на електричната енергија за пресметување се мерат со помош на броила (мерачи) и друга мерна опрема.

Промената на снабдувачот е лесна

Промената на снабдувач е бесплатна и едноставна процедура која E-nergia ќе ја заврши за Вас. Се што е потребно е да ни ги доставите вашите податоци во контакт форма или да ни се јавите број +389/2 6161 383 или +389/75 212 621. Нашите љубезни советници ви стојат на располагање.

ИЗБЕРЕТЕ E-NERGIA